Ako pripojiť plyn k súkromnému domu

Pripojenie plynu k súkromnému domu je technicky zložitý a náročný podnik. Plne sa to však splatí do 4 - 5 rokov, pretože zemný plyn je najlacnejšie palivo. Aby ste ho mohli bezpečne pripojiť a používať, musíte vytvoriť projekt splyňovania, pozvať profesionálny tím a dokončiť pripojenie.

Ako môžete zorganizovať dodávku plynu do súkromného domu

Najbezpečnejšia je hlavná dodávka plynu

Plynové kúrenie je najbežnejšie a je najlacnejší.

Existujú dve možnosti plynofikácie domu: pripojenie do centrálnej vetvy plynovod alebo použitie skvapalnené palivo... Každá z týchto metód má svoje vlastné technické nuansy.

Centrálne zásobovanie plynom

Ak hlavné potrubie vedie blízko domu, musíte kontaktovať do plynárenského priemyslu s vyjadrením o pripojení domu k centralizovanému zásobovaniu palivom. Je to bezpečnejšie ako použitie fliaš alebo plynových nádrží, ktoré môžu unikať.

Všetko plynové zariadenie je určené predovšetkým pre zemný plyn, ale ak je to potrebné, môžete prerobiť na skvapalnené palivo... To nezávisí od elektrinyv zime preto nie je kúrenie vypnuté. V extrémnych prípadoch môžete nainštalovať neprerušiteľný systém napájania elektrických komponentov kotla.

Jednou z výhod je jednoduché použitie v porovnaní s kotlami na tuhé palivá, kachľami a rôznymi zariadeniami na výrobu tepla. Nie je potrebné prepravovať palivové drevo alebo uhlie niekoľkokrát denne - všetku prácu vykonáva kotol a potrubie.

Držiak plynu

Je možné prepravovať plyn do súkromného domu, ak v blízkosti nie je žiadna hlavná linka, pomocou držiaka plynu. Toto je nádoba, v ktorej veľké objemy stlačeného skvapalneného paliva.

Plynová nádrž je zvyčajne umiestnená pod zemouaby bolo na stránke viac miesta. Aby ste to dosiahli, musíte správne vykopať úložný priestor a vybaviť ho tak, aby nedošlo k jeho skresleniu. Zvyčajne je dno naliate betónom, pod ktorým je kopec piesku a štrku.

Plynové nádrže sú vertikálne a horizontálne... Zvislé v zemi sú vyhrievané, pretože v zime nie je pôda schopná poskytnúť dostatočné množstvo tepla.

Do archívov pravidelne palivo sa čerpá... Môže sa to stať 1 alebo 2 krát ročne, v závislosti od objemu. Skvapalnený plyn sa čerpá častejšie do malých nádob. Môžete zvoliť objem plynovej nádrže od 2 500 až 20 tisíc metrov kubických.

Nádoba by mala byť umiestnená pod úrovňou zamrznutia pôdy, aby kvapalné palivo nezmenilo svoje vlastnosti.

Zariadenia na výrobu plynu alebo bioplynu

Stále sú zariadenia na výrobu bioplynu alebo generátory plynu nie je v Rusku bežné... Aj keď týmto spôsobom je možné palivo získavať prakticky zadarmo, a to pomocou odpadu z chovov hospodárskych zvierat, zvyškov rastlín a iných materiálov, z ktorých sa dá pri spracovaní získať plyn.

Nevýhodou takýchto inštalácií je, že na ich výstavbu je potrebné vyčleniť veľké plochy... To nie je vždy možné pre majiteľov súkromných domov. Skúsenosti s výstavbou plynových generátorov existujú, keď je niekoľko majiteľov pripravených investovať do výstavby a zahájiť proces výroby metánu na osobné použitie.

Používa sa ako surovina:

 • vtáčí trus alebo hnoj;
 • čistiarne odpadových vôd - odpadové vody;
 • potravinový odpad.

Každý región môže mať svoju vlastnú jedinečnú surovinovú základňu, ktorá sa neustále využíva. Plus ku všetkému - existujú vládne programyktoré pomáhajú ľuďom začať podnikať v oblasti výroby metánu a likvidácie odpadu. Hnojivá sú vedľajším produktom a veľmi obľúbeným produktom ekologického spracovania.

Je výhodné inštalovať zariadenia na výrobu bioplynu v blízkosti zdrojovej základne, aby sa ďalej znížili náklady na proces výroby metánu. V takom prípade si podnik zabezpečí pohonné hmoty a z predaja bude mať zisk.

Federálny zákon o plynofikácii súkromných domov

Zákon z roku 2001 o pripojení spotrebiteľov plynu k diaľkovým potrubiam uvádza, že štát predstavuje spoločnosť Gazprom sa zaväzuje budovať medziregionálne plynovody... Na oplátku mestské a okresné úrady sú povinné pripraviť miestne body a potrubia na dodávku modrého paliva do domovov spotrebiteľov, kde musí byť všetko pripravené na pripojenie. (Uznesenie 1314 "Pravidlá pre pripojenie k sieťam na dodávku plynu").

Postup spracovania dokumentov je stanovený na federálnej úrovni. Miestne orgány nemajú právo požadovať akékoľvek dokumenty, ktoré nie sú uvedené v zákone o splyňovaní.

Aké predmety je možné splyňovať

Podľa zákona je možné plynofikovať letné chaty, družstvá, podniky - všetky objekty investičnej výstavby, vrátane tých, ktoré ešte neboli dokončené. Zároveň sa budú líšiť náklady na služby pre obyvateľov a právne organizácie.

Plyn nie je možné dodávať do neinvestičných stavebných objektov - skleníkov, kôlní, letných kuchýň, garáží, ako aj do tých objektov, ktoré nemajú základ a dajú sa ľahko zničiť.

Bytové domy podľa obecného plánu, potom každý byt zvlášť. Nie je dovolené viesť plyn do bytu, ak nie je celý dom pripojený k centrálnemu potrubiu.

Vlastníci aj nájomcovia môžu napísať žiadosť, ale s písomným súhlasom vlastníkov. Ak je celý dom prepojený, vyžaduje sa súhlas každého vlastníka.

Čo sa zmenilo v pravidlách do roku 2021

Od roku 2021 bude plynofikácia súkromných domov cenovo dostupnejšia

Niektoré požiadavky sa zmenili:

 • Špecifikácie musia byť vypracované a vydané do 14 dní.
 • TU sú platné do 70 dní od dátumu vydania, potom bude potrebné dokument znova vydať.

Pre spotrebiteľov prvá kategória (tí, ktorí majú v úmysle spotrebovať do 20 tisíc metrov kubických) doba pripojenia by nemala presiahnuť 9 mesiacov. Počas tejto doby musia byť dokončené všetky práce na pripojení.

Pre obyvateľstvo doby pripojenia sa môžu natiahnuť od 1,5 do 2 rokov.

Náklady na samotné pripojenie sa znížili. Ak bolo predtým potrebné zaplatiť za všetko obrovské množstvo - až 700 tisíc rubľov, teraz sa môže každý pripojiť k hlavnému potrubiu. To bude stáť, v závislosti od vzdialenosti od bodu pripojenia, od 20 do 50 tisíc rubľov. Ak vzdialenosť presiahne 200 m, náklady na pripojenie môžu byť vyššie, ako je uvedené.

Je tu príležitosť dosiahnuť pripojenie akejkoľvek odľahlej oblasti na úkor rozpočtových prostriedkov... K tomu je potrebné zaregistrovať verejnú organizáciu, ktorá sa bude oficiálne zaoberať záujmami majiteľov letných chát alebo súkromných domov umiestnených ďaleko od hlavného potrubia.

Fázy pripojenia plynu k súkromnému domu

Pre začatie využívania zemného plynu je potrebné dodržať všetky zákonom stanovené požiadavky - v prvom rade vytvorenie projektu splyňovania, stavebné práce na stavenisku, inštalácia plynového zariadenia v dome, kontrola a spustenie systému .

Kde začať, kam ísť

Každá časť hlavného potrubia patrí niektorým správcovská spoločnosť, ktorým sa vydávajú povolenia na pripojenie súkromného domu alebo iného zariadenia na zemný plyn. Toto je miesto, kam musíte ísť.

Prvým krokom je rozoznanie technické podmienky, na základe ktorého bude plynárenská distribučná spoločnosť dodávať palivo bez prerušenia a so správnym tlakom, ktorý je nevyhnutný pre prevádzku zariadení - sporákov, kotlov, stĺpov.

Požadované dokumenty

Zoznam dokladov

Na začatie stavebných prác je potrebné zabezpečiť nasledujúce dokumenty:

 • list vlastníctva na miesto, kde sa plánuje pripojenie, ako aj kópia dokumentov;
 • domáce dokumenty - vlastníctvo vrátane úkonu uvedenia budovy do prevádzky;
 • žiadosť o vydanie technických špecifikácií;
 • identifikácia a kópiu;
 • približný výpočet spotreby plynu v prípade, že plánujete spotrebovať viac ako 5 metrov kubických za hodinu;
 • situačný plán pozemok na splyňovanie, ako aj plán susedných prídelov;
 • dispozičný plán domu pokiaľ ide o ďalšie objekty vrátane plynofikovaných - dokument sa vydáva na oddelení architektúry;
 • osvedčenie od sanitárneho a epidemiologického dozoru o súlade s normami úpravníckych zariadení, ak sa plánuje vybavenie prívodu teplej vody, kanalizácie a inštalácia plynového ohrievača vody;
 • ak je žiadosť napísaná nájomcom, je to potrebné notársky overený súhlas vlastník pozemku alebo budovy;
 • plná mocak plynofikáciu vykonáva zástupca vlastníka.

Po preštudovaní dokumentácie a schválení rozhodnutia o plynofikácii tohto pozemku alebo stavby je vypracovaný projekt.

Projekt

Ukážkový projekt

Projekt plynofikácie je potrebné správne vykonávať stavebné práce - merať a distribuovať potrubia, vypočítať kapacitu plynového zariadenia a nainštalovať ho do domu.

Obsah dokumentu:

 • Plán každého poschodiaak je súkromný dom viacpodlažný. Je uvedené miesto položenia potrubia a presné umiestnenie domácich spotrebičov - sporák, stĺp, kotol, plynový kotol.
 • Výpočet energetickej účinnosti objekt.
 • Približný odhad na nákup a inštaláciu zariadenia, ak projekt realizuje jedna spoločnosť.
 • Špecifikácia plynové zariadenie, ktoré sa má inštalovať.
 • Spôsob montáže, vhodné pre daný objekt a zdôvodnenie výberu.
 • Bezpečnostné opatrenia v závislosti od zložitosti práce v zariadení.

K projektovej dokumentácii musia byť priložené pôdorysy potrubí a zvárané spoje.

Technické podmienky

Ukážka TU

Môžete tiež získať technické špecifikácie pre rozostavaný dom alebo objekt, ktorého projekt je v procese vývoja. Ak to chcete urobiť, musíte uviesť nasledujúce balík dokumentov:

 • osvedčenie mestského úradu, že stavba zariadenia sa realizuje legálne - vydané architektonickým oddelením;
 • osvedčenie o registrácii vlastníctva lokality - vydané pozemkovým výborom okresnej správy;
 • ak sa správca podieľa na všetkých záležitostiach, vystaví sa mu listina u notára.

Technické špecifikácie splyňovania definujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené pre ďalšie bezpečné používanie paliva.

Práce na dodávke plynu na miesto

Po príprave dokumentácie začnite práce na zavedení plynového potrubia na miesto, ako aj práce vo vnútri domu o inštalácii a uzemnení zariadení. Postup závisí od rodinného rozpočtu, ako aj od požiadaviek uvedených v TU.

Práce na ulici zahŕňajú:

 • Raženie rúr. Existujú dve metódy - nadzemná a podzemná. Na miesto sa umiestni regulačný bod plynu, ktorý normalizuje tlak vo vnútri potrubia.
 • Pripojenie plynovodu zváraním.
 • Priniesť plynovod do domu.

Po dokončení prác musí byť majiteľ domu prijatý do rúk.

Prívod plynu do domu (vybavenie, požiadavky na inštaláciu)

Práce v interiéri je možné vykonávať súbežne s prácami na ulici s cieľom urýchliť pripojenie plynu:

 • Príprava miestností a stien pre inštaláciu zariadení... Môže byť potrebné vystužiť steny, ktoré nie sú nosné a nemôžu uniesť váhu stĺpa alebo kotla.
 • Usporiadanie kotolne v súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti.
 • Komín je vo výstavbeak je dom starý a nebol vhodný na plynovú prípojku.
 • Vetranie, najmä v kuchyni, kam plánujete umiestniť varnú dosku.

V poslednej etape sa vykonáva pripojenie internej a externej komunikácie. Po montáži a odskúšaní sú namontované meracie a regulačné zariadenia - merače, senzory plynov, uzatváracie ventily.

Spustenie systému

Ak chcete systém spustiť prvýkrát, musíte získať povolenie od organizácie distribúcie plynu. Predtým je podpísaná dohoda s dodávateľom zemného plynu, ktorý bude tiež vykonávať údržbu systému. Môžu to byť rôzne spoločnosti.

Počas prvého uvedenia na trh kontrola všetkého vybavenia, a tiež určil tesnosť spojov a celistvosť potrubí. Ak sú všetky práce vykonané kvalitne a neboli zistené žiadne netesnosti, podpíše stavebná spoločnosť zákon o tom, že dom je splyňovaný.

Bezpečnostné inžinierstvo

Bez ohľadu na to, aké palivo je - prírodné alebo skvapalnené - ide o výbušnú látku, vyžaduje to dodržiavanie bezpečnostných opatrení:

 • nemôžete pozývať ľudí, ktorí nemajú určité schopnosti a oprávnenie na právo plynofikovať objekty investičnej výstavby, aby vykonávali interné alebo externé práce;
 • nemôžete sa nezávisle pripojiť k hlavnému plynovodu;
 • plynové zariadenie nemôžete sami vymeniť alebo opraviť;
 • vetranie by malo byť prirodzené, je zakázané inštalovať elektrické ventilátory v kuchyni, aby sa urýchlilo vetranie miestnosti;
 • v miestnostiach, kde je nainštalované plynové zariadenie, by mala byť výmena vzduchu trikrát vyššia ako v ostatných miestnostiach;
 • počas teplej sezóny nemôžete používať plynový sporák na vykurovanie miestnosti.
Valera
Valera
Hlas stavebného guru
Opýtať sa otázku
Ak je zistený zápach plynu, je potrebné uzavrieť prívodný kanál pomocou uzamykacích armatúr, otvoriť okno a vyvetrať miestnosť. Metán zemného plynu sa hromadí na vrchu - pod stropom, pretože je ľahší ako vzduch. Skvapalnená zmes propán-butánu je ťažšia ako vzduch, a preto sa usadzuje na dne miestnosti. Nemôžete zapnúť svetlo, aby nevznikla iskra, kým v miestnosti nezmizne zápach plynu. Odporúča sa okamžite zavolať posádku pohotovostného plynu na kontrolu zariadenia.

Od okamihu, keď dostanete TU do svojich rúk, a do konca všetkých prác v dome a na stavenisku musí prejsť najviac 2 roky. Počas tejto doby sú vlastníci povinní spustiť plyn a vykonať úkon o tom, že dom je splyňovaný. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby boli dodržané doby platnosti prechodných dokumentov, ako sú napríklad technické špecifikácie. V opačnom prípade budú musieť byť prerobení alebo zaplatiť pokutu za oneskorenú platbu.

Náklady na prepravu plynu do súkromného domu

Náklady na pripojenie k plynovodu závisia od vzdialenosti objektu od hlavnej

Podľa vládneho nariadenia sú náklady na pripojenie plynu v súkromnom dome v rámci prezidentského programu by nemala presiahnuť 50 tisíc rubľov... Podľa prieskumu však náklady v niektorých regiónoch je naďalej vysoká.

Je to spôsobené tým, že len veľmi málo ľudí žije vo vzdialenosti do 200 m od hlavného plynového potrubia. Zvyšok za zemné a zemné práce si musíte priplatiť o položení diaľnice na miesto s domom.

V moskovskom regióne náklady na zavedenie potrubí na miesto stoja viac ako 200 tisíc rubľov, bez započítania vnútorných prác a nákupu plynového zariadenia pre dom. To je asi o 200 - 300 tisíc viac - záleží to na kvalite zariadení, ktoré si majiteľ domu kúpi.

Rôzne združenia, napríklad letní obyvatelia, sa tiež hlásia k výhodám civilizácie, ale iba niektorí z ľudí sú pripravení prispieť vysokými sumami na pripojenie k plynovodu. Zvyšok je nútený požiadať banky o pôžičku alebo zbierať dokumenty na získanie výhod.

Valera
Valera
Hlas stavebného guru
Opýtať sa otázku
Majitelia úsekov, cez ktoré potrubie prechádza, môžu požiadať o peňažnú náhradu za povolenie ostatným na splyňovanie. Musíte byť pripravení na právne kroky, ak odporcovia požadujú príliš vysoké náklady na odškodnenie, ktoré nie sú úmerné stratám, ktoré im vzniknú v súvislosti s umiestnením potrubia v ich oblasti.

Výhody a dotácie

Výhody sú stanovené v každom regióne osobitne

Náklady na pripojenie sa dajú výrazne znížiť, ak osoba spadá do akejkoľvek preferenčnej kategórie. Prínosom sú náklady, ktoré štát kompenzuje svojim občanom.

Preferenčné kategórie zahŕňajú:

 • dôchodcovia;
 • zdravotne postihnuté skupiny 1, 2 a 3;
 • veľké rodiny;
 • veteráni, ako aj ich vdovy;
 • likvidátori havárie v Černobyle.

Chudobné rodiny musia predložiť osvedčenieže príjem na osobu je pod minimálnou mzdou. V tomto prípade má rodina výhody plynofikácie súkromného domu.

Valera
Valera
Hlas stavebného guru
Opýtať sa otázku
Výhody pri pripájaní plynu k súkromnému domu sú stanovené na federálnej a regionálnej úrovni, takže je potrebné objasniť, čo sa hovorí v právnych predpisoch, napríklad v severných regiónoch alebo oblastiach so zlými životnými podmienkami.

Čo robiť, ak je plynofikácia zamietnutá

Jedným z dôvodov, prečo je ľuďom odmietnutá plynofikácia súkromných domov alebo komerčných zariadení, je preťaženie miestnych distribučných staníc plynu. Boli navrhnuté pred niekoľkými rokmi alebo dokonca desaťročiami a neboli určené pre ťažké bremená.

Čím viac žiadateľov spíše petíciu, tým rýchlejšie sa SRS dostane do linky na rekonštrukciu. Proces môže trvať až 5 rokov.

Dôvod odmietnutia môže byť tiež nedostatok technickej spôsobilosti na pripojenie súkromného domu k centrálnemu potrubiu.

Proti neoprávnenému odmietnutiu vydať technickú špecifikáciu je možné podať žalobu na súde. Odmietajúci orgán bude musieť nahradiť straty spojené s neoprávneným odmietnutím plynofikácie, ak namietajúci predloží dôkazy.

Podmienky platnosti a opätovného vydania technických špecifikácií

Doba platnosti TU najmenej 2 rokyak je dom v konečnej fáze výstavby, a 4 roky, ak prebieha komplexná zástavba pozemku (dom ešte nebol postavený). Tieto normy sú platné pre bežných bežných spotrebiteľov.

Termíny pribúdajú po dobu šiestich mesiacov, ak je spotrebiteľ potenciálnym obchodníkom a plánuje minúť asi 500 metrov kubických za hodinu. A tiež, ak je rozostavaná diaľnica dlhšia ako 300 m.

Ak je plánovaná spotreba vyššia ako 500 metrov kubických za hodinu, podmienky platnosti TU sa zvyšujú, respektíve až na 3, respektíve 5 rokov.

Ak sa situácia zmení počas doby platnosti, musia sa zmeniť a znovu vydať aj technické špecifikácie.

Výmena strán v dohode s TU

Ak boli technické špecifikácie vydané jednému vlastníkovi, ale situácia sa zmenila, nový vlastník lokality má právo na opätovné vydanie dokumentácie. V takom prípade sú technické špecifikácie prerobené do 10 dní a zaslané novému vlastníkovi s uvedením jeho údajov.

ihome.techinfus.com/sk/
Pridať komentár

 1. Veru

  Majiteľ plynovodu, ktorý vedie po hranici môjho webu, ma odmietol. Čo mám robiť a kam mám ísť?

  Odpovedať

Nadácia

Vetranie

Kúrenie